Prostredie

AKUMULÁTOR – VPLYV NA PROSTREDIE

V dôsledku chemických reakcií, ktoré sa odohrávajú v batériách a akumulátoroch, vzniká napätie. Pre vznik takýchto reakcií je potrebná prítomnosť rôznych látok, okrem iného aj takých, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie a život ľudí. V procese výroby batérií a akumulátorov sa používa rad látok, ktoré vplývajú na bezpečnosť a funkčnosť činnosti, ktoré môžu byť zaťažujúce pre prostredie. Medzi najčastejšie používané (v závislosti od typu akumulátora) patria: oxid manganičiťý, železo, zinok, grafit, chlorid amónny, meď, hydroxid draselný, ortuť, nikel, lítium, kadmium, striebro, kobalt, ako aj sklo, oxid kremičitý, papier, fólia a vodík. V akumulátoroch sa používajú aj ťažké kovy (olovo, kadmium a ortuť), ktoré majú negatívny vplyv na zdravie a zásady alebo kyseliny využívané v elektrolyte majú silne žieravé a korózne vlastnosti.
Z tohto dôvodu je potrebný správny spôsob likvidácií použitých batérií, cieľom ktorého by bola minimalizácia rizika presiaknutia nebezpečných látok do prostredia. To implikuje potrebu zabezpečenia systému selektívneho zberu tohto druhu odpadov, ktorý zaručí jeho bezpečné zneškodnenie a recykláciu.

 

ACUMAX® – EKOLOGICZNY PRODUKT

Výrobca akumulátorov ACUMAX® kladie zvláštny dôraz na ochranu životného prostredia. Pri  výrobnom procese používa najvyššie štandardy kvality a moderné technológie. Vďaka skúsenému tímu, automatizácií procesov, či vhodným procedúram minimalizuje škodlivý vplyv na okolie, už na etape výroby. Akumulátory ACUMAX® sú vyrábané v súlade s normou ISO 14001, čo bolo potvrdené príslušným certifikátom.  Zavedenie normy environmentálneho riadenia je potvrdením snahy o redukciu škodlivých činiteľov v procese výroby akumulátorov. Výskumy súvisiace so zdokonalení výrobných mechanizmov a reakciou na potreby trhu, zabezpečujú vysokú kvalitu a výkon vyrobených akumulátorov a zároveň dlhú a bezproblémovú prevádzku nimi poháňaných zariadení.

 

AKTUÁLNA PRAVNA FORMA

Od apríla 2009 platí v Poľsku zákon o batériách a akumulátoroch, ktorý v rámci svojich nariadení zavádza smernicu 2006/66/WE Európskeho parlamentu a Rady. Jeho prvoradým cieľom je minimalizácia škodlivého vplyvu batérií, akumulátorov a odpadov vzniknutých v dôsledku  ich použitia na prostredie a v ďalšej perspektíve zlepšenie kvality prostredia. Zákon zavádza nové predpisy a požiadavky súvisiace s predajom batérií a akumulátorov, cieľom ktorých je  zlepšiť fungovanie trhu v tejto oblasti doma a v obchodných kontaktoch s členskými štátmi Európskej Únie.

Predmetný zákon zavádza rad právnych nariadení týkajúcich sa správnej manipulácie s použitými batériami a akumulátormi. Aktuálne platné predpisy ukladajú prísne požiadavky týkajúce sa zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a účinné opatrenia týkajúce sa životného prostredia určené pre výrobcov, distribútorov, konečných užívateľov a predovšetkým subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním a recykláciou z nich vzniknutého odpadu. Na základe nových predpisov sú výrobcovia batérií a akumulátorov povinný uzatvoriť zmluvy s podnikateľmi zaoberajúcimi sa zberom a likvidáciou použitých batérií alebo akumulátorov. Sú tiež zodpovední za organizáciu samostatného systému zberu, nakoľko sú tieto odpady malé a majú veľkým stupeň disperzie. Každý konečný užívateľ je povinný odovzdať použité batérie a akumulátory podnikateľovi zbierajúcemu tohto druhu odpady a v tejto súvislosti mu nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Aj od podnikateľov sa vyžaduje dosiahnutie zodpovedajúcich úrovní zberu použitých batérií a prenosných akumulátorov. Okrem toho firmy zaoberajúce sa spracovaním,  v ktorých odpady vzniknuté ako výsledok technologických procesov sú recyklované, budú musieť dosahovať stanovené úrovne výkonnosti týchto procesov.

Nariadenia zákona sa týkajú všetkých druhov batérií a akumulátorov vyrobených a zavedených na trh nezávisle od ich rozmeru, kapacity, váhy, zloženia, výrobnej technológie, použitia, rovnako v prípade keď sú časťou zariadenia alebo doplnkom iných produktov. Nariadenia sa týkajú aj odpadov vzniknutých z batérií a akumulátorov a veľmi podrobne určujú zásady zberu, spracovania, recyklácie a likvidácie týmto spôsobom vzniknutých odpadov. Platné právne predpisy sa netýkajú batérií a akumulátorov používaných v zariadeniach súvisiacich s ochranou základných  bezpečnostných záujmov členských štátov Európskej Únie, ako aj zbraní, streliva a vojenských zariadení, s výnimkou takých, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely a  zariadení určených na zasielanie do vesmíru.

Zákon delí  batérie a akumulátorov na dve skupiny: prenosné a priemyselné. Na základe definície patria akumulátory používané ako núdzový alebo záložný energetický zdroj medzi priemyselné akumulátory. Do tej istej skupiny patria aj akumulátory určené na spoluprácu so zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie (fotovoltické články, veterné elektrárne) a do vozidiel s elektrickým pohonom (elektrické automobily, invalidné vozíky, čistiace stroje atď.).

Platné právne predpisy vyžadujú, aby všetky batérie a akumulátory boli označené symbolom selektívneho zberu  (obrázok nižšie) a v prípade článkov a olovo–kyselinových akumulátorov (a všetkých ostatných obsahujúcich viac ako 0,004% váhy olova) je potrebné uviesť aj chemický symbol olova – Pb:
pb

Pb

Zákonodarca využil finančný nástroj, akým je depozitný poplatok, teda druh kaucie, ktorý pri predaji olovo-kyselinových akumulátorov (automobilových a priemyselných) vyberajú predajcovia týchto produktov, pokiaľ kupujúci neodovzdá už použitý akumulátor.  Výška depozitného poplatku pri priemyselných akumulátoroch predstavuje 35 PLN za kus. Ak v priebehu 30 dní od jeho uhradenia kupujúci odovzdá použitý akumulátor, má predajca povinnosť depozitný poplatok vrátiť. Nevrátené depozitné poplatky, vybrané v danom kalendárnom roku, prevedie predajca n bankový účet maršalkovského úradu.  Zámerom zákonodarcu bolo zavedenie takých opatrení, ktorých cieľom bude zlepšenie systému zberu tohto druhu odpadov.  Nesprávne riadenie tohto procesu má ničivý dopad na prírodné prostredie.

POUŽITIA

  • Serverovne
  • Základňové stanice GSM
  • Poplašné systémy
  • Systému OZE (Obnoviteľné zdroje energie)